Xinghua LiuProfessor

undefined

Professor

Email:

liuxinhua@fudan.edu.cn

 Work Experience

Dec. 2020---Now: Professor

Pharmacophenomics Laboratory, Human Phenome Institute, Fudan University, P.R. China

Dec. 2013--- Nov. 2020: Associate professor

Department of Pharmacology, School of Pharmacy, Fudan University, P.R. China

Jul. 2009--- Nov. 2013: Lecturer

Department of Pharmacology, School of Pharmacy, Fudan University, P.R. China

Aug. 2003--- Aug. 2006: Clinical pharmacist

Shanghai Antu Hospital

 Research Interests

Pharmacophenomics, Cardiovascular disease; Vascular aging; Therapeutic target discovery

Awards

1. Second Prize, Science and Technology Progress Award of Chinese Pharmacological Society (The Second), “Development and industrialization of Herba leonurin (SCM-198)”. (Year 2017)

2. Second Prize, Science and Technology Progress Award of Shanghai Pharmacological Society (The Second), “Clinical research and development of Leonurine”. (Year 2018)

 Selected Publications

1、Jinghuan Wang, Wen Zhong, Qianwen Cheng, Chenxi Xiao, Jie Xu, Zhenghua Su, Haibi Su, Xinhua Liu*. Histone methyltransferase Smyd2 contributes to blood-brain barrier breakdown in stroke. Clin Transl Med. 2021;11(11):e591. doi: 10.1002/ctm2.591

2、Fen Long, Di Yang, Jinghua Wang, Qing Wan, Ting Ni, Gang Wei, Yizhun Zhu*, Xinhua Liu*. SMYD3-PARP16 axis accelerates unfolded protein response and mediates neointima formation. Acta Pharmaceutica Sinica B. 2021;11(5):1261-1273.

3、Di Yang#, Gang Wei#, Fen Long, Hongbo Nie, Xiaoli Tian, Lefeng Qu, Shuangxi Wang, Peng Li , Yue Qiu , Yang Wang , Wanjin Hong, Ting Ni*, Xinhua Liu*, Yi zhun Zhu*. Histone methyltransferase Smyd3 is a new regulator for vascular senescence. Aging Cell. 2020;19(9):e13212. doi: 10.1111/acel.13212.

4、Di Yang, Zhenghua Su, Gang We, Fen Long, Yichun Zhu, Ting Ni, Xinhua Liu*, Yizhun Zhu*. H3K4 methyltransferase Smyd3 mediates vascular smooth muscle cell proliferation, migration and neointima formation. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2021;41(6):1901-1914.

5、Xiaoling Luo#, Di Yang#, Weijun Wu, Fen Long, Chenxi Xiao, Ming Qin, Betty Law, Rinkiko S, Xin Xu, LeFeng Qu, Xinhua Liu*, Yizhun Zhu*. Critical role of histone demethylase Jumonji domain-containing protein 3 in the regulation of neointima formation following vascular injury. Cardiovasc Res. 2018;114(14):1894-1906.